Creative city lab

Achtergrond

De stichting Creative City Lab is oorspronkelijk een bundeling van innovatieve krachten uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en de creatieve industrie. Onze doelstelling is altijd geweest om samen met deze partijen creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor urgente en complexe maatschappelijke kwesties om daarmee maatschappelijke en economische ontwikkeling te realiseren. Wij hebben daartoe destijds een breekijzer ontwikkeld om tot versnelling te komen; het open innovatielab.

in contact komen?
For your comfort — Change The Game

Nambisan: ‘We have heard a lot of talk about the potential of open innovation communities, but when it comes to actual execution there is a significant gap’

het innovatielab

Een van de meeste prominente diensten van de stichting Creative City Lab is het Innovatielab. Het Innovatielab is een unieke open innovatie formule waarbij wij in een gekozen gebied – een living lab omgeving – dichtbij belanghebbende partijen en bewoners nieuwe business concepten ontwikkelen in samenwerking met excellente studenten. Onze zorgvuldig geselecteerde studenten uit vele verschillende studierichtingen (laatste jaar master of net afgestudeerd) werken in multidisciplinaire teams aan een opdracht. Zij worden hierin intensief begeleid door senior professionals uit het bedrijfsleven en de creatieve industrie. Doel van het lab is om te komen tot een of meerdere haalbare en financierbare business cases en binnen het lab de eerste stap richting realisatie ervan te begeleiden.

Juist bij het aanpakken van complexe vraagstukken waarbij vele belangen gemoeid zijn, is het vaak moeilijk om afstand te nemen van de eigen belevingswijzen en bestaande systemen. Onze jonge enthousiaste deelnemers kunnen belangeloos en met een frisse blik de problematiek benaderen. Dit stelt ze in staat ècht vernieuwende, impactvolle en vooral werkbare oplossingen te ontwikkelen die van belang zijn voor onze partners en de maatschappij.

Het lab onderscheidt zich door de brede communicatie met professionals en burgers/consumenten in alle fasen van het traject en door samenwerking met de creatieve industrie. Lokale ondernemers, bewoners en belangrijke stakeholders worden actief betrokken bij het lab om ideeën op te halen en te toetsen en gezamenlijk de business case te ontwikkelen, zodat een breed draagvlak ontstaat om deze ook daadwerkelijk te realiseren.

De filosofie achter het innovatielab

Er zijn verschillende kritische succesvoorwaarden om innovatie te realiseren en samen te werken aan een duurzame samenleving. Deze voorwaarden zijn het uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van de unieke open innovatie formule van Creative City Lab.


Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid is van groot belang om het huidige welzijnsniveau te kunnen garanderen voor de generaties na ons. Hierbij wordt duurzame ontwikkeling als volgt gedefinieerd: Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder dat die het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengt. De eis is dus het vinden van een evenwicht op zowel ecologisch, sociaal als economisch vlak.
Sinds in 1987 “Our Common Future” verscheen, het rapport van de World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties, is het belang van duurzaamheid steeds duidelijker en urgenter geworden. Het klimaat is een belangrijke kwestie binnen de duurzaamheidproblematiek. De wetenschap is het bijna unaniem eens met het idee dat de mens een belangrijke factor is in de opwarming van de aarde. De hoge concentratie broeikasgassen in de ozonlaag lijkt een belangrijk aandeel te hebben in deze opwarming. Deze gassen worden voornamelijk geëmitteerd tijdens het opwekken van energie met behulp van conventionele brandstoffen als olie en aardgas.


Transsectorale en publiek-private samenwerking

Ontwikkelingen gaan sneller, thema’s worden complexer en vernieuwing is steeds vaker transsectoraal gericht. De behoefte aan open innovatie neemt toe. Samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren en de overheid is daarbij cruciaal. Het is één van de kerntaken van Creative City Lab om deze partijen samen te brengen om innovatie te realiseren.


Art en science

Een andere belangrijke succesfactor voor innovatie is de juiste balans tussen ‘art en science’. De deelnemers van Creative City lab hebben een creatieve mindset, en worden geselecteerd uit verschillende studierichtingen. Samen werken zij met creatieve professionals aan het innovatieproces en de gevonden oplossingen. Het gaat hier om creatief conceptueel denken, het bedenken van nieuwe functionaliteiten en design, maar ook om visualisatie en creatieve manieren om de oplossingen zo goed en breed mogelijk te communiceren.


Regionale samenwerking

Hoe groter de betrokkenheid bij het thema, des te succesvoller de innovatie. Door partijen en doelgroepen uit de directe omgeving te laten samenwerken ontstaat er een grotere betrokkenheid. Daarom richt Creative City Lab zich op regionale samenwerking en ontwikkeling. Ontwikkelde kennis en succesvolle innovaties zullen in het kader van open innovatie publiekelijk ter beschikking worden gesteld. Zo kunnen de ontwikkelde creatieve oplossingen ook in andere regio’s toegepast worden.


Organisatie en communicatie

Innovatie gaat niet alleen om het genereren van nieuwe ideeën, maar ook om het zo succesvol mogelijk implementeren van kansrijke ideeën. Een goede procesbegeleiding is daarbij essentieel; het bijeenbrengen van de juiste netwerken, het organiseren van financiering, het afwegen van belangen en resultaatgericht samenwerken. Andere belangrijke succesfactoren voor innovatie zijn breed kennisdelen en communiceren. Zowel binnen de interne organisatie als bijvoorbeeld met belanghebbenden en doelgroepen.

Procesbeschrijving Innovatielab

Het innovatielab wordt ingezet als breekijzer voor versnelling en vernieuwing. Want juist bij het aanpakken van complexe vraagstukken waarbij vele belangen gemoeid zijn, is het vaak moeilijk om afstand te nemen van de eigen belevingswijzen en bestaande systemen en netwerken. Onze jonge enthousiaste deelnemers kunnen belangeloos, met veel energie en met een frisse blik de problematiek benaderen. Dit stelt ze in staat ècht vernieuwende, impactvolle en vooral werkbare oplossingen te ontwikkelen die van belang zijn voor onze partners en de maatschappij.


Masterclass

Het Innovatielab van Creative City Lab zal worden voorafgegaan door een intensieve Masterclass. Het doel van deze Knowhow- en Netwerkexpeditie is om de geselecteerde deelnemers klaar te stomen voor hun ambitieuze opdracht. Dit gebeurt onder andere door lezingen van inhoudelijke experts gericht op de deelonderzoeken en oplossingsrichtingen. Ook zullen verschillende professionals de deelnemers voorbereiden op het Innovatielab door het geven van competentie workshops over creativiteit, ondernemerschap en teamwork. Tijdens de Masterclass zullen de teams worden samengesteld die tijdens het Innovatielab samenwerken aan een gemeenschappelijk thema.

De resultaten van de Masterclass:

 • 5 multidisciplinaire teams
 • (Her)gedefinieerde vraagstelling per team
 • Definiëren van de problemen per thema
 • Het afbakenen van de opdracht.

Analyse en definities

Het eerste deel van het Innovatielab bestaat uit analyse en definitie. Het doel van deze fase is het verkrijgen van kennis en inzichten op het gebied van de gekozen thema’s, de stakeholders en de verschillende belangen. Ook zullen de belangrijke bottlenecks en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht. Vervolgens zullen hypothesen worden geformuleerd. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van deskresearch, het doen van interviews met experts en onderzoeken van de behoeften van verschillende doelgroepen. De analyse- en definitiefase zal worden begeleid door strategisch adviesbureau Squarewise.


Resultaten analyse- en definitiefase:

 • Hypothesen & issues geformuleerd en getoetst
 • Probleemanalyse, stakeholderanalyse, wijkanalyse en doelgroepanalyse
 • Definitie van de oplossingsrichtingen en inventarisatie van ‘low hanging fruits’ oplossingen

Naast de inhoudelijke begeleiding faciliteert de stichting CCL de deelnemers in deze fase eveneens door het organiseren van een aantal aantrekkelijke kennisactiviteiten die zullen leiden tot interessante inzichten.

Ideegeneratie en selectie
Het doel van deze tweede fase is het genereren van een long list met ideeën en het toetsen en selecteren van kansrijke ideeën. Er worden een aantal bijzondere creatieve activiteiten en workshops georganiseerd en er zal een creatief evenement plaatsvinden waarbij de tussentijdse resultaten worden teruggekoppeld naar de creatieve industrie en professionals uit het werkveld.

Resultaten ideegeneratie en -selectiefase:

 • Longlist met ideeën
 • Shortlist met geselecteerde kansrijke ideeën
 • Plan van aanpak voor een impactvolle communicatie (van concept tot visualisatie)
 • Creatief professioneel netwerk

Innovatie en realisatie

Tot slot zal de derde en laatste fase van het Innovatie Lab gericht zijn op de concrete realisatie van de oplossingen. Dit gebeurt door de geselecteerde kansrijke ideeën uit te werken, te zoeken naar financierings- en samenwerkingsvormen en het bijeenbrengen van geïnteresseerde partijen. Er zal een afsluitend innovatie evenement worden georganiseerd waarvoor alle betrokken partijen en professionals (bedrijfsleven en overheid) van CCLab worden uitgenodigd. Tijdens dit evenement worden de gevonden oplossingen als haalbare business cases in een elevator pitch gepresenteerd. Deelnemers hebben dus uiteindelijk de kans om via een werkgever of als eigen ondernemer de business cases in de praktijk te brengen.

Resultaten innovatie- en realisatiefase:

 • Innovatie evenement
 • Eindpresentatie
 • Spin-offs, startende nieuwe ondernemingen
 • Samenwerkingsverbanden tussen organisaties/professionals
 • Jong ondernemend talent
 • Business cases
 • Nieuwe projecten

CCL zal deelnemers ondersteunen in deze fase door de organisatie van een aantal activiteiten.


Innovatieportaal

Om optimaal samen te werken met alle betrokkenen binnen het project zal er gebruik worden gemaakt van een ingenieus communicatie- en innovatieportaal ontwikkeld door Innovation Factory. Dit portaal is speciaal ontwikkeld om innovatieprojecten en –processen te ondersteunen. Het bestaat onder andere uit een beveiligde online projectomgeving, specifieke functionaliteiten om kennis te ontwikkelen (wiki en slide share) en een online community met crowdsourcing- en surveyfunctionaliteiten om op bepaalde momenten breder contact te hebben met de massa en potentierijke doelgroepen.

De nieuwe visie dan wel werkwijze van het CCL
save & brave spaces
Wat bieden wij vanuit creative city lab nu?

Elk zelfsturend systeem stelt limieten waarbinnen sprake is van bewegingsruimte. Als onderdeel van het systeem leer je die limieten kennen door te experimenteren, te leren en te evolueren. Daarom bieden wij een werkplaats voor idealen, een leeromgeving waarin je veilig kunt vallen en weer opstaan. Via 3 learning journeys geven we deelnemers oefenruimte om de vraag achter de vraag te doorgronden. Om op vernieuwende wijze invulling te geven aan de wereld van straks, analoog aan een toolbox/zakmes: de basis om samen een bloeiend bestaan op te bouwen.

Hoe doen we dat? Waar kunnen we naartoe?
Na drie succesvolle labs mag ook de werkwijze van Creative City Lab wel weer eens tegen het licht gehouden worden. En daarbij gaat het om aspecten als het beloningsysteem, de aansturing en de samenstelling van de groep deelnemers.

meer over de nieuwe visie

Contact

Heb je een vraag? Of wil je een bijdrage leveren? Stuur ons dan gerust een berichtje via info@creativecitylab.nl. Blijf op de hoogte door deze website in de gaten te houden of volg ons via Facebook.

Volg Ons